Vuokrausehdot

 1. Auton käyttö
  Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta hyvin sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta, sekä
  sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla ja paikassa.
  Autoa saa kuljettaa vain vuokraaja tai samaan ruokakuntaan kuuluva henkilö. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva Suomen
  lain mukainen ajokortti. Ja 24 vuoden ikä.
  Autoa ei saa luovuttaa muille tai kuljettaa kukaan muu kuin vuokrasopimukseen merkityt henkilöt.
  Auton käyttäminen lain vastaiseen tarkoitukseen sekä jäällä ajaminen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on
  kielletty.
  Tupakointi autossa ja avonaisten ovien tai ikkunoiden läheisyydessä on kielletty.
  Avotulen tekeminen auton läheisyydessä on kielletty.
  Eläinten tuonti autoon on kielletty. Tai sovittava erikseen.
  Auto on aina välittömästi lukittava, kun se jätetään ilman valvontaa tai sen välittömästä läheisyydestä poistutaan.
 2. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle
  Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa on kielletty.
 3. Vuokraajan vastuu
  Vuokraaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes auto on palautettu vuokraajalle.
  Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä autosta kadonneet osat ja
  lisävarusteet. Mikäli korvaus saadaan vakuutus yhtiöltä on vuokraaja velvollinen maksamaan omavastuun osuuden.
  Mikäli autolle tai sen varusteille sattuneet vahingot ovat johtuneet vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä
  tuottamuksellisuudesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, auton käytöstä
  rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, ettei vuokraaja ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja, on vuokraaja velvollinen
  korvaamaan aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan sekä maksamaan auton seisonta-ajasta vuokrakulut, kuitenkin enintään
  30 pv saakka.
  Auton liikennevahingosta aiheutuneelta auton seisonta-ajalta on vuokraaja velvollinen maksamaan auton vuokrakulut,
  kuitenkin enintään 30 pv saakka.
  Vuokraaja vapautuu kuitenkin edellä mainitusta korvausvelvollisuudesta, mikäli vuokraamo saa täyden korvauksen liikenne‐,
  palo‐, varkaus‐, tai muun vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
  Vuokraaja on velvollinen maksamaan itse pysäköintivirhemaksut sekä ylinopeussakot.
  Mahdolliset myöhemmin tulevat sakot esim. kamerasakot laskutetaan vuokraajalta.
 4. Vuokra
  Vuokraaja maksaa varausmaksun 400 €, varauksen yhteydessä. Mikäli varauksen peruu 30 pv ennen ensimmäistä vuokrauspäivää maksu palautetaan. Mikäli varaus perutaan niin, että ensimmäiseen vuokrauspäivään on alle 30 pv, maksua ei
  palauteta. Varausmaksu vähennetään vuokraushinnasta.
  Vuokraaja sitoutuu maksamaan vuokran joko käteisellä autoa noudettaessa tai tilisiirtona kuitenkin niin, että maksusuoritus
  näkyy vuokraamon tilillä ennen auton ensimmäistä vuokrapäivää.
 5. Jälkilaskutus
  Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy myös mahdollisen jälkilaskutuksen, mikäli auto ei palauttaessa täytä
  sopimuksen mukaisia ehtoja tai mikäli vuokra‐aikana on tapahtunut sellainen vahinko, josta vuokrasopimuksen perusteella
  syntyy vuokraamolle saatavia. Mahdolliset myöhemmin tulleet parkkisakot tai ylinopeussakot laskutetaan jälkilaskutuksena.
 6. Vakuutukset ja omavastuu
  Auto on liikenne‐ ja kaskovakuutettu. Vuokraajan omavastuu vahinkotapauksissa on 1500 € (eri hinnasta voidaan laskea alemmaksi) per vahinko. Jos vaurion korjaus
  maksaa vähemmän kuin omavastuu, asiakas maksaa vain todelliset korjauskustannukset. Tuulilasin omavastuu 200€
 7. Auton siivous
  Auto on palautettava wc-säiliö tyhjennettynä ja huuhdeltuna sekä jätevesisäiliöt tyhjennettynä (pl. Lux All Inclusive).
  Auto tulee palauttaa sisältä siivottuna. Mikäli niin ei ole tehty, siivouksesta veloitetaan erikseen (pl. Lux All Inclusive).
 8. Auton hoito ja tankkaus
  Vuokra‐aikana vuokraaja on velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten moottoriöljyn ja jäähdyttäjän
  nesteistä, tuulilasin pesunesteestä sekä renkaiden ilmanpaineista yms.
  Vuokraan ei sisälly polttoaineet. Autoon saa tankata vain dieselpolttoainetta. Vuokraaja on korvausvelvollinen väärän
  tankkauksen aiheuttamista kaikista kustannuksista ja auton seisonta-ajan vuokrasta kuitenkin 30 pv saakka.
  Auto luovutetaan polttoainetankki täynnä ja palautetaan polttoainetankki täynnä (pl. Lux All Inclusive).
  Rengasrikon aiheuttamat kustannukset maksaa vuokraaja.
  Talvikäytössä jätevesisäiliöiden hanat tulee olla koko ajan auki. Säiliöt sijaitsevat auton ulkopuolella ja eivät ole
  lämpöeristettyjä. Autoa ei saa jättää kylmilleen, ellei vesisäiliöt ole tyhjennettynä.
 9. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa.
  Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneistä virheestä/ viasta, autoon kohdistuneesta vahingosta
  tai varkaudesta. Varkaudesta tai ilkivallasta on tehtävä ilmoitus poliisille.
  Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.
 10. Auton palauttaminen
  Auto on palautettava vuokra‐ajan päättyessä. Myöhästyneestä palautuksesta peritään jokaiselta alkavalta tunnilta 50 €.
  Mikäli myöhästyminen aiheuttaa vuokraamolle korvausvastuita ja / tai taloudellisia menetyksiä on vuokraaja vastuussa niistä,
  niiden täydestä arvosta.
  Mikäli autoa ei ole palautettu vuokra‐ajan päättyessä, eikä vuokra‐ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asiasta
  tehdään ilmoitus poliisille.
 11. Vuokraamon velvollisuus
  Vuokraamolla on velvollisuus toimittaa auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana.
  Mikäli auto on edellisen vuokraajan aikana rikkoutunut, kolaroitu, varastettu tai on muuten vuokrauskelvoton, ei vuokraamo
  ole vahingonkorvaus velvollinen seuraaville vuokraajille vuokrauksen peruuntumisesta. Vuokraamo ei ole myöskään vastuussa
  mistään välillisistä kustannuksista. Vuokraamon tulee ilmoittaa vuokrauksen peruuntumisesta kuitenkin heti itse tiedon siitä
  saatuaan. Vuokraamolla on oikeus 24 h aikana hankkia vuokraajalle ns. vara‐auto, jolloin vuokrasta hyvitetään mahdollinen
  odotusaika, kuitenkin vähintään 1 vuorokauden vuokra. Mikäli vara autoa ei pystytä toimittamaan on vuokraamo velvollinen
  palauttamaan ennakkoon maksetut varaus- ja vuokrausmaksut. Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista kuten
  esim. laiva-, lautta-, leirintäalue-, hotelli-, konsertti-, yms. tapahtumavarauksista tai vahingoista vuokrauksen peruuntumisen
  johdosta.
 12. Vuokraamon vastuu auton virheistä
  Vuokraamo ei ole velvollinen toimittamaan sijaisautoa jos matka keskeytyy teknisen vian, kolarin, varkauden tai muun syyn
  takia. Matkan keskeytyminen korvataan auton kaskovakuutuksen matkan keskeytymisestä määräävällä tavalla. Vuokraajalla on
  oikeus vain kaskovakuutuksen mukaiseen keskeytyneen matkan johdosta järjestettyyn kuljetukseen. Vuokraamo ei vastaa
  mistään välillisistä kustannuksista kuten esim. laiva-, lautta-, leirintäalue-, hotelli-, konsertti-, yms. tapahtumavarauksista tai
  vahingoista auton rikkoutumisen, kolarin, varkauden tms. johdosta. Auton rikkouduttua teknisen vian takia on vuokraamo
  velvollinen palauttamaan vuokran niiltä päiviltä, jolloin auto ei ole ollut käytössä.
  Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään maksettuun vuokraan.
 13. Sopimuksen purkaminen ja sen päättyminen
  Vuokraamolla on oikeus vuokra‐ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, mikäli on käynyt ilmi, ettei vuokraaja pysty autoa
  asiallisesti käsittelemään tai ettei vuokraaja ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen määräyksiä.
 14. Sopimusta koskevat riidat
  Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla.
  Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saada aikaiseksi, niin asiaan haetaan ratkaisua vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Lisätietoja puh. 0400 600449 tai [email protected]